TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

Laadittu: 17.1.2017

Rekisterinpitäjä
Orion Oyj Orionintie 1
02200 Espoo
Puh. 010 4261

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Yhteyshenkilö: Hannu Marttila
Orion Oyj
Orionintie 1A
02200 Espoo
Puh. 010 4261
Sähköposti:  etunimi.sukunimi@orionpharma.com

Rekisterin nimi
Drontal.fi muistutuspalvelu

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus / henkilötietojen vastaanottajat (tai vastaanottajaryhmät) / henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta
asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
asiakaspalvelun kehittäminen ja palvelutarjonnan kohdistaminen rekisterin tietojen perusteella
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8§:n 1 momentin 1 ja 5 kohtaan (henkilön suostumus, asiakas- tai palvelusuhteeseen verrattava suhde).

Rekisterin tietosisältö
Palvelun käyttäjäksi rekisteröitynyt lemmikin omistaja.
Rekisteröityneistä tallennetaan seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, lemmikin nimi, loishäädön ajankohta.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilön itsensä antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika
Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja toistaiseksi, kunnes rekisteröitynyt ilmoittaa halustaan lopettaa loishäätömuistuksen vastaanottamisen.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto
Rekisteriin ei liity manuaalista aineistoa.
Sähköisesti talletetut tiedot
Rekisteri sijaitsee henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojatulla verkkopalvelimella. Palvelin on suojattu teknisesti ja fyysisesti siten, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin. Tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan järjestelmäkoodaaja.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen, oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän tulee samalla ilmoittaa rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Orion Oyj:n tästä rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos käsittely perustuu suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Tiedon korjaaminen, poistaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Rekisteröidyllä on itsellään mahdollisuus muuttaa antamiaan tietoja sähköpostilla toimitetun vahvistusviestin ohjeiden mukaisesti.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

Korjauspyynnöt tulee esittää rekisterinpitäjän kohdassa 2. nimeämälle edustajalle, ks. yhteystiedot yllä.